Европейски програми

Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии

Бенефициент: Е-МАКС АРБАЙТ ООД

 

Номер на Проект: BG16RFOP002-2.083-0085-C01

 

Наименование: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии.

 

Обща стойност: 6 000.00 лв., от които 5 100.00 лв. европейско и  900.00 лв. национално съфинансиране.

 

Главна цел на настоящия проект: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (наричана навсякъде в текста за краткост Ваучерна/та схема), е насочена към повишаване капацитета на българските малки и средни предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии. Успешното реализиране на ваучерната схема ще допринесе за развитието на българските малки и средни предприятия (МСП) и стимулиране на основните им дейности чрез трансформиране на бизнеса и информационните процеси на основата на базирани на информационни и комуникационни системи и приложения.

 

Специфични цели на проекта:

  1. Улесняване достъпа на МСП до цифрово ноу-хау и технологии чрез предоставяне на стимули за свързване на с доставчици на услуги в областта на ИКТ посредством ваучерната схема. Специфичната цел е насочена към насърчаване използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и активизиране на цифровизацията на МСП, което да допринесе за развитието на бизнеса им и повишаване на конкурентоспособността им;
  2. Осигуряване на бърза и ефективна подкрепа на МСП за реализиране на дейности, пряко насочени към преодоляване на последствията от COVID-19 и подкрепа за въвеждането

 

В резултат от изпълнението на проекта се очаква бенефициентът да въведе цифрови технологии, улесняващи работата в настоящите динамични условия на COVID-19, както и да повиши капацитета си чрез използване на информационни и комуникационни технологии.

 

Място на изпълнение: гр. Пловдив

Начало: 23.10.2020
Край: 23.01.2021

 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Е-МАКС АРБАЙТ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

——————————————————————- www.eufunds.bg ———————————————————–

Проект с № BG16RFOP002-2.015-0001 „„Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“  по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” на ОПИК 2014-2020, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.